infer

25 tekstów – auto­rem jest in­fer.

Dusza sa­mot­na, wiara opuszczo­na, nadzieja znudzo­na, wzrok zmęczo­ny, su­mienie roz­szar­pa­ne, tyl­ko kości i skóra zos­tały a jed­nak na­dal żyje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 stycznia 2013, 21:54

To nie pieniądz rządzi światem a nasza głupo­ta synu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2011, 19:07

Gdy jest się egois­tycznym, niewycho­wanym i podłym człowiekiem każdy nieświado­my dob­ry uczy­nek jest błogosławieństwem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 września 2011, 17:40

To jej miłość
To ona jest uko­jeniem mo­jej duszy.
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 września 2011, 23:38

Wiara
Oby mi jej nig­dy nie zab­rakło bo stra­ciłbym sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 sierpnia 2011, 16:43

Nie rzad­ko żałuje­my swoich błędów gdy już wiemy że ich nie naprawimy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 sierpnia 2011, 10:46

Nasze życie to tyl­ko szkic wolności. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 lipca 2011, 23:08

Kim jes­tem? Sobą
A Ty kim jes­teś? Bo dzi­siaj pew­nie zno­wu uda­wałeś ko­goś innego
Zaw­sze myślałem jak trud­no żyć w świecie w którym każdy uda­je ko­goś kim nie jest
Ale dziś wiem że to nie mi jest ciężko
To nie ja mam myśli cho­re
To nie ja brzydzę się siebie sa­mego
To nie ja
Ale czy Ty umiesz się zmienić prze­ciw­sta­wić się światu
Pew­nie tak
Ale nie dziś
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 czerwca 2011, 00:57

Cza­sami jes­tem prze­kona­ny że urodziłem się bez ser­ca a gdy już chce zmienić zda­nie sa­mot­ność znów powraca. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 maja 2011, 15:12

Nie wiem ko­go bar­dziej niena­widzę siebie czy ich.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 kwietnia 2011, 13:06
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

infer

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność